Komunikat

AKTY OSKARŻENIA PRZECIWKO GRUPOM PRZESTĘPCZYM NIELEGALNIE WPROWADZAJĄCYM DO OBROTU PALIWA

Opublikowano 10 stycznia 2019 r., o godz. 08:10 przez

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie dwa akty oskarżenia przeciwko dwóm grupom przestępczym, które dokonywały nielegalnego obrotu paliwem.

Pierwszy z nich obejmował 13 oskarżonych, z których siedmiu działało w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2015 do  2016 r. na terenie Polski  i zagranicy. Celem tej grupy było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających między innymi na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez niezgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania, jak również obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nierzetelnych faktur VAT, skutkiem czego narażono Skarb Państwa  na uszczuplenie podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłaty paliwowej. Członkowie grupy podejmowali również czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących ze wskazanych poniżej przestępstw karnych i karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku, jak również tworzeniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej.

Działalność oskarżonych polegała na obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi, olejem smarowym oraz dokonywaniu transakcji gotówkowych poza systemem bankowym, związanych z obrotem tym olejem. W wyniku tych działań do obrotu handlowego wprowadzono olej smarowy jako olej napędowy w ilości prawie 8,5 mln litrów. Działania oskarżonych miały również na celu legalizację uszczuplonych należności publiczno-prawnych w kwocie 26.240.962 zł, stanowiących korzyść z popełnionych przestępstw.

W sprawie tej zabezpieczono majątek oskarżonych, na poczet grożących im kar grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej zarzucanym im  przestępstwem oraz przepadku korzyści w łącznej wysokości 2.599.218 zł.

Drugi z aktów oskarżenia obejmował 18 oskarżonych, z których 17 działało w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2012 do 2013 r. Grupa ta sprowadzała z zagranicy olej napędowy, który był następnie rozprowadzany do odbiorców w taki sposób, aby nie ponosić kosztów zapłaty podatku od towarów i usług. Oskarżeni posługiwali się w tym celu spółkami, w których funkcje prezesów zarządów powierzano podstawionym osobom tzw. „słupom”, przy czym działania oskarżonych obejmowały również wystawianie nierzetelnych faktur VAT.

Środki uzyskane z prowadzenia nielegalnego procederu wypłacano z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz ww. podmiotów gospodarczych za pośrednictwem osób upoważnionych. Niekiedy w celu transferowania środków używano rachunków bankowych osób fizycznych lub rachunków innych podmiotów gospodarczych, które również obsługiwały osoby podstawione. Następnie wypłacane pieniądze przekazywane były organizatorom procederu w formie gotówkowej.

W wyniku działalności grupy wartość uszczuplonego podatku VAT wyniosła 20.890.583 zł. W sprawie zabezpieczono majątek oskarżonych, na poczet  grożących im kar grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej zarzucanym im  przestępstwem oraz przepadku korzyści w łącznej wysokości 1.047.340 zł.

Ustawienia dostępności