Oferty pracy

RP III WOS 1111.8.2019 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 26 czerwca 2019 r., o godz. 09:28 przez

RP  III WOS 1111.8.2019

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)

Prokurator Regionalny  w Szczecinie
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   – 5

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł  zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie, że jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;·
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  osobistych;·
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);
 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. na adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie
ul. Mickiewicza 153
71-260 Szczecin 

Wypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin I etapu konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń – zostanie zamieszczony na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w terminie późniejszym.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap – wstępnej weryfikacji  zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu.
 • II etap – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa  konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa ustala listę kandydatów (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;·
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani. Staż trwa 6 miesięcy. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski , notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy

 

 

Ustawienia dostępności