Komunikat

Śledztwo dotyczące oszustw na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Opublikowano 26 czerwca 2020 r., o godz. 10:36 przez

W związku z pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy w sprawie prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie śledztwa dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A., Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police S.A.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę, przy czym w jej utworzeniu brała udział ustalona spółka z siedzibą w Polsce. Utworzenie wyżej wymienionej spółki umożliwiło transfer pieniędzy poprzez rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne na szkodę ZCH Police S.A. Na prośbę podejrzanego Jana P. współpracę z firmą, która brała udział w tworzeniu spółki na terenie ZEA rozpoczęła żona Krzysztofa J., co umożliwiło wypłatę na jej rzecz części środków pieniężnych.

Obszerny  materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie ( w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Doszło między innymi do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group S.A., a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności, a w szczególności część z fosforytów dostarczanych przez African Investment Group do Polic, faktycznie nie była wydobywana przez tą spółkę zależną, lecz fosforyt był nabywany przez African Investment Group od innego przedsiębiorcy działającego na terenie Senegalu a następnie dostarczany do ZCH Police.

Jednocześnie ustalono, że Anna P. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., naruszyła obowiązującą ją umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej.  Wykorzystanie przez Annę P. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę, miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Anna P. wystąpiła m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są jej należne z uwagi na naruszenie w/w umowy.

W konsekwencji działań członków byłego Zarządu Zakłady Chemiczne Police S.A. doszło również do podawania nieprawdziwych danych Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na spółkę publiczną oraz manipulacji akcjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższymi ustaleniami, dwóm członkom byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police S.A. – Annie P. i Wojciechowi N. przedstawiono kolejne zarzuty dotyczące podejmowania celowych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A.

Anna P. i Wojciech N. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Wobec Anny P. oraz Wojciecha N. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 1.000.000 złotych w stosunku do każdego z podejrzanych. Wyżej wymienionych podejrzanych nie zatrzymywano.

Jednocześnie podjęto przewidziane prawem działania w celu ogłoszenia zarzutów Krzysztofowi J., a dopiero po próbie doręczenia wezwania podejrzanemu, poinformował on prokuratora o tym, że nie przebywa na terenie Polski. Jednocześnie w treści informacji dotyczących okresu pobytu w Senegalu, podejrzany zmierzał do wprowadzenia w błąd organów ścigania, co do planowanego terminu pobytu na terenie Senegalu, eksponując kilkudniowy wyjazd z Polski do Senegalu, w trakcie którego z uwagi na epidemię koronawirusa wprowadzono stan wyjątkowy, uniemożliwiający mu powrót do kraju. Faktycznie potwierdzono w oparciu o dokumentację, w tym wypłaty dokonywane przez podejrzanego na terenie Senegalu, że w zasadzie na stałe przebywa on na terenie Senegalu, a nie doszło do incydentalnego wyjazdu, z którego powrót uniemożliwia pandemia koronawirusa.  Podejrzany Krzysztof J. nie zrealizował przy tym obowiązku wynikającego z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego, nakładającego na podejrzanego obowiązek poinformowania organu prowadzącego postępowanie karne o każdej zmianie miejsca zamieszkania bądź pobytu na okres powyżej dni 7. W ocenie prokuratora, w przypadku braku podjęcia próby doręczenia wezwania podejrzanemu, Krzysztof J. nadal nie informowałby organów ścigania o przebywaniu poza granicami kraju.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na okoliczności wskazujące na ukrywanie się podejrzanego Krzysztofa J. poza granicami RP skierowano do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Powodem skierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania było między innymi ujawnienie następujących okoliczności, wskazujących na ukrywanie się przed organami ścigania:

  1. fakt naruszenia obowiązku z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania karnego przez podejrzanego podczas gdy przebywa on na terenie Polski incydentalnie, zaś faktycznie przebywa od dłuższego czasu na terenie Senegalu oraz Szwajcarii – gdzie jest rezydentem podatkowym,
  2. potwierdzenie podjęcia przez podejrzanego Krzysztofa J. działań związanych z przewiezieniem do Senegalu składników mienia, którym dysponował on na terenie Polski,
  3. w oparciu o uzyskaną dokumentację bankową ustalenie, że podejrzany nie posiada na terenie Polski aktywów finansowych, a jednocześnie podjął on próbę sprzedaży należącego do niego domu. Jednocześnie ustalono, że bezpośrednio po zatrzymaniu przedstawicieli firmy DGG ECO sp. z o.o. w grudniu 2019 roku, podejrzany Krzysztof J. podjął czynności zmierzające do obniżenia ceny sprzedawanego domu.
  4. potwierdzenie w oparciu o zeznania ustalonego świadka, że podejrzany nie był widziany w miejscu jego zamieszkania od II połowy 2019 roku.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na konieczność ogłoszenia podejrzanemu trzech zarzutów popełnienia przestępstw kwalifikowanych między innymi z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 296 § 1 i 3 k.k., które zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie zastosował wobec Krzysztofa J. tymczasowego aresztowania, jednak w ustnych motywach podjętej decyzji wskazał na znaczne uprawdopodobnienie w zgromadzonym przez prokuratora materiale dowodowym, że podejrzany mógł dopuścić się przestępstw, będących przedmiotem zarzutów, które zostaną mu ogłoszone. Sąd podzielił również stanowisko prokuratora w zakresie naruszenia przez podejrzanego obowiązków wskazanych w art. 75 § 1 k.p.k.

Prokurator złoży zażalenie na postanowienie Sądu.

Ustawienia dostępności