Komunikat

Komunikat prasowy w sprawie RP I Ds 78.2016

Opublikowano 31 lipca 2020 r., o godz. 11:29 przez

W sprawie RP I Ds. 78.2016 w dniu 30 lipca 2020 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie  został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA podejrzany Krzysztof J., były prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A. z uwagi na konieczność niezwłocznego zastosowania wobec w/w środków zapobiegawczych.

Powodem zatrzymania był fakt, iż w czerwcu 2020 roku podejrzany poprzez pełnomocnika sprzedał należącą do niego nieruchomość (w trakcie gdy miał świadomość konieczności ogłoszenia mu kolejnych zarzutów jak również skierowania wobec niego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód), zaś przeważająca część środków ze sprzedaży nieruchomości została wytransferowana na rachunek bankowy w Szwajcarii. Ponadto podejrzany Krzysztof J. nie posiadał miejsca stałego pobytu na terenie Polski.

Podejrzanemu ogłoszono następnie zarzuty popełnienia kolejnych 6 przestępstw, w tym kwalifikowanych z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zb. z art. 296 § 1 i 3 kk w zb. z  art. 271 § 3 kk w zb. z art. 272 kk w zb. z art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości w zb. z art. 100 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zb. z art. 183 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk art. 13 § 1 kk w zw. art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk art. 300 § 2 kk w zb. z art. 239 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk art. 299 § 1 i 5 kk zw. z art. 12 § 1 kk,   art. 271 § 3 kk w zb. w zb. z art. 100 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zb. z art.  101 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 11 §2 kk.

Podejrzanemu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa dotyczący transakcji nabycia akcji African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (a ustalenia śledztwa w tym zakresie przedstawiono w komunikacie prasowym z dnia 26 czerwca 2020 r. dostępnym na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie).

Jednocześnie ustalono, że Krzysztof J. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., naruszył obowiązującą go umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej.  Wykorzystanie przez Krzysztofa J. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę, miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Krzysztof J. wystąpił  m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są mu należne z uwagi na naruszenie w/w umowy.

Ponadto Krzysztofowi J. przedstawiono dwa zarzuty popełnienia przestępstw, związane ze sprzedażą należącego do niego domu, w czerwcu 2020 roku (w czasie gdy podejrzany miał świadomość konieczności ogłoszenia mu kolejnych zarzutów jak również skierowania w stosunku do niego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania) tj. usuwania mienia zagrożonego zabezpieczeniem majątkowym oraz przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

Jednocześnie z ustaleń śledztwa wynika, że w okresie 2013 roku podejrzany Krzysztof J. podawał nieprawdziwe dane Komisji Nadzoru Finansowego, związane z momentem rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakupu akcji African Investment Group S.A., które to informacje wpływały na ocenę zasadności opóźnienia opublikowania komunikatu giełdowego emitenta papierów wartościowych, którym pozostawała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

W dniu 30 lipca 2020 r. wobec podejrzanego Krzysztofa J. zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 2.000.000 złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju.

Ustawienia dostępności