Oferty pracy

RP III WOS 1111.3.2021 – konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora

Opublikowano 17 lutego 2021 r., o godz. 10:46 przez

RP III  WOS 1111.3.2021

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

Prokurator Regionalny  w Szczecinie

ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora
w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
.

 

Liczba wolnych stanowisk – 0,5 etatu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, preferowane ekonomiczne
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word,
 • znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism  urzędowych,
 • wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska,
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim uczestnictwem w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • zdolności  analityczne,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,

a także  odporność na stres,

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu
 2. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej)
 3. własnoręcznie napisany życiorys
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 7. klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • praktyczne stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i Zasad udzielania zamówień publicznych  w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie,
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Zasadami udzielania zamówień publicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie,
 • sporządzania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie analizy i sporządzanie terminowych sprawozdań dotyczących  realizacji zamówień publicznych,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzenia projektów pisma,
 • prowadzenie teczek z zakresu administracji prokuratora regionalnego,
 • wykonywanie prac kancelaryjno- biurowych i pomocniczych,
 • rozliczanie czasu pracy kierowców,
 • gospodarka środkami trwałymi,

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia 5 marca 2021  r. na adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie

Mickiewicz 153, 71-262 Szczecin

tel. kont. 091- 441- 09- 50

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs  składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego –  praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

PROKURATOR REGIONALNY

Artur Maludy

Ustawienia dostępności